Έκδοση Δελτίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Ο.

  • Υπογραφή έντυπης αίτησης εγγραφής αθλητή.
  • Δύο φωτογραφίες.
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητας, π.χ. στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο κ.α. Για τους αλλοδαπούς μη κοινοτικούς απαιτείται επικύρωση του διαβατηρίου από Έλληνα δικηγόρο και προσκόμιση άδειας διαμονής ή βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 5 του άρθρου 8 ή της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.
  • Για τους ανηλίκους μέχρι 18 ετών, επιπλέον και σύμφωνη γνώμη του γονέα ή εκείνου που ασκεί την πατρική εξουσία ή του επιτρόπου του αθλητή.
  • Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 558 Β΄ 6/2/2023.
  • Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό σωματείο της δύναμης της Ε.Σ.Ο.
  • Όπου στην αίτηση αναγράφεται αθλητής νοείται και αθλήτρια
  • Αποδεικτικό εξοφλήσεως τέλους εγγραφής ύψους 10 € ανά αίτηση (παραστατικό κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΣΟ: αριθ. λογαριασμού ΕΤΕ 080/480580-13, IBAN: GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013 ή απόδειξη είσπραξης της Ομοσπονδίας).